Církevní přikázání

16.09.2020

Protože se domníváme, že "církevní přikázání" by se měla týkat církve, dovolili jsme si pár úprav. Komu se naše úpravy nelíbí, tak ať si alespoň zopakuje, co má plnit. Původní verze je pod vlastním textem

Hugo+Fanča

1. O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou všichni členové církve vázáni povinností účastnit se prožívání radosti a oslavy Boha. Zdrží se činností, které jsou na překážku této bohoslužbě radosti nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení. Velmi se doporučuje, aby se věřící účastnili této bohoslužby radosti buď sami, v rodině nebo ve společenství rodin.

2. Jednou za rok, nejlépe v době svatopostní, se důrazně církvi přikazuje veřejně přiznat hříchy jak instituce jako takové, tak jednotlivých církevních představitelů, a žádat věřící o odpuštění. Jednotlivé složky církve jsou také povinny alespoň jednou za rok předložit věřícím podrobné vyúčtování a srozumitelnou finanční bilanci.

3. Představitelé církve jsou povinni aspoň jednou za rok porovnat svůj životní styl s průměrným životním stylem v jejich oblasti a pokud se liší, změnit ho (kterým směrem je potřeba), abychom mohli přistupovat k jednomu stolu Páně jako rovnocenní bratři a sestry. Tuto povinnost jsou povinni splnit v době velikonoční, pokud ji ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku.

4. Na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista, uspořádají církevní obce hostinu pro bezdomovce, lidi žijící na okraji, imigranty nebo opomíjené menšiny. Je dovoleno ze spravedlivých důvodů spojit síly z více menších farností.

5.Církev je povinna, pamětliva příkazu Páně, přispívat na potřeby sociálně slabých, opuštěných a strádajících, aby měli prostředky, nutné pro důstojný život, a mohli tak plně prožívat radost s ostatními členy církve.

Původní verze

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.

"O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností účastnit se mše; kromě toho se zdrží práce a činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti, vlastní dnu Páně, nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení" (kán. 1247 CIC).
"Povinnost účasti splní, kdo se mše účastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.
Jestliže z důvodu nedostatku duchovních nebo z jiného závažného důvodu není možná účast na mši, velmi se doporučuje, aby se věřící účastnili bohoslužby slova, jestliže se koná podle předpisů diecézního biskupa ve farním kostele nebo na jiném posvátném místě, nebo aby se věnovali po náležitou dobu modlitbě buď sami, nebo v rodině nebo ve společenství rodin" (kán. 1248 § 1 a 2 CIC).

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.

"Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy" (kán. 989 CIC).3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.

3. "Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku" (kán. 920 § 1 a 2 CIC)4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

4. "Pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista" (kán. 1251 CIC)5. Přispívat církvi na její potřeby.

5. "Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky, nutné pro bohoslužby, pro apoštolát, pro charitativní činnost a také pro přiměřené vydržování těch, kdo jí slouží.
Křesťané jsou také povinni usilovat o sociální spravedlnost a ze svých příjmů podporovat chudé, pamětlivi příkazu Páně" (kán. 222 § 1 a 2 CIC)