Slovo biskupům na téma Blahoslavenství

19.11.2019

(Někdy se stane, že pohár trpělivosti přeteče)

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Kde je váš duch chudoby? Máte starost, abyste měli dost peněz a přestáváte platit těm laikům, kteří pracují v první linii Církve. Ano, oni budou pracovat i tak dál, ale jejich bída bude volat k Bohu. Akorát si opravujete svá sídla, stavíte vlastní pomníky a skupujete kampeličky. A co obnovený "pakt z katakomb"? Říká vám to něco?

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Kdo z vás se ozval na den pomoci chudobným? Kdo z vás řeší vyloučené lokality a narůstající bídu značné části obyvatel? Kdo z vás upřímně plakal s obětmi sexuálního násilí a vžíval se do jejich situace?


Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Píšete svá prohlášení, v nichž se snažíte vyvinit ze všech kauz, místo abyste se pokorně omluvili. Hodláte žalovat oběti. Kéž byste aspoň mlčeli!


Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Hlad a žízeň neznáte ani fyzicky, natož po spravedlnosti. Kdo z vás upřímně hledá spravedlivé pojmenování sexuálních predátorů a vyslovil upřímnou omluvu obětem? Kdo z vás se zasadil o spravedlivější postavení Ženy? Kdo z vás podporuje nespravedlivě trpící (alespoň křesťany) např. v Číně, Rusku atd.?


Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Kdo z vás veřejně s milým a upřímným srdcem žehná např. znovusezdaným nebo lidem s menšinovou sexuální orientací?


Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Čisté srdce a čisté ruce není totéž co prázdné srdce a ruce. Na co pořád čekáte? Národ vás potřebuje! Je znovu a stále potřeba "stát na straně národa".


Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Proč se nezasazujete o mír a pokoj v naší zemi? Proč svými postoji strašíte a zastrašujete lidi místo hlásání pokoje, odpuštění, pravdy a lásky? Mocní potřebují mantinely své moci a od vás se podvědomě očekává, že je nastavíte. Čeho se bojíte? I moci páni by více ocenili vaši jednoznačnou rozhodnost než falešnou loajalitu.


Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Mnoho lidí se dobrovolně nechalo pronásledovat pro spravedlnost. I z církevní hierarchie (např. kardinál Beran, Tomášek a další). Berte si z nich příklad. Ostatně i papež František, váš šéf, statečně bojuje za spravedlnost. Neměl by být také on vaším příkladem?


Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Mnoho zlého se proti vám sice mluví a mnozí vás pronásledují a tupí. Otázkou je, zda to je lživé, nebo bohužel, oprávněné.


Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Bylo by nádherné spolu s vámi se radovat a jásat. Abychom všichni byli proroky a hlasatelé radostné zvěsti.

(Mt 5,3-12)