Církev jako Domov

29.11.2019

Jelikož jsem v minulém blogu 

byl spíše ostřejší, šel jsem do sebe a říkal si, co se dá dělat pozitivně a přicházím s následující "peticí" - prohlášením:

Církev jako Domov

My, níže podepsaní, různou formou věřící či hledající, prohlašujeme, že chceme budovat společnou laskavou a milující Církev, která by mohla být Domovem pro všechny.

  • Pakt z katakomb pro všechny. Tak, jako to učinili biskupové paktem z katakomb, chceme se i my zavázat k prostému a neokázalému životu, zříkat se všeho blahobytu, poct a výhod. Chceme žít ve shodě s přírodou a stvořením a zasazovat se především vlastním životem o jejich ochranu a záchranu.
  • Návrat k evangeliu. Budeme ve všech situacích hledat, zda tím či oním činem a postojem hlásáme pravdivě radostnou zvěst. Nebudeme strašit Bohem, ani peklem, natož novou Sodomou a Gomorou.
  • Zájem o společnost. Budeme se vzájemně podporovat v hledání důstojného uspořádání věcí společných a zasazovat se o odstranění násilí ve všech formách včetně spravedlivého potrestání viníků, jakož i o potírání chudoby a sociálních i jiných nerovností.
  • Respekt vůči všem. Důsledně budeme respektovat odlišné názory a postoje v otázkách prožívání víry či ne-víry, pokud nevedou k netoleranci a násilí na druhých.
  • Společná průhledná zodpovědnost. Jsme připraveni aktivně spolupracovat na průhledném řízení farností i diecézí, každý podle odborností a darů, které máme, a tak částečně sejmout břímě tíživé odpovědnosti, která by mohla drtit církevní hierarchii.
  • Poctivě hledat pravdu. Chceme nepodléhat jednostranným či nevyváženým zprávám z kterékoliv strany. Budeme si věci ověřovat dříve, než na ně emočně zareagujeme.
  • Pravdivá zpětná vazba. Chceme si s ostatními slušnou a laskavou formou dávat pravdivou zpětnou vazbu, bez které se těžko pohneme z místa. Před kritiku předřadíme vždy snahu o vcítění se do situace druhého a poctivé hledání, jak bychom reagovali my.

Jsme si vědomi, že každý z nás ještě mnohokrát uklouzne a v jednotlivých bodech selže. Prosíme o dary Ducha svatého, aby se nám všem stále více dařilo naše předsevzetí dodržovat. Ať se tak Církev stává Domovem pro všechny typy bez-domovců tohoto světa a přípravou na setkání v jediném společném vytouženém Domově. Amen.


Souhlas s textem lze podepsat zde: